Su ve Pissu Arıtma

Yıllar içerisinde hızla artan dünya nüfusu artmakta ve bu durum farklı sorunları da beraberinde getirmektedir. Yerleşim yerlerinin aynı oranda artması, hızla artan nüfusun tüketim ihtiyacı artan bu sorunlar arasında sayılabilir. Bu durumlar artan nüfus ile aynı oranda artmaktadır. Artan yerleşim yerlerine paralel olarak sanayi tesisleri de artış göstermektedir. Buralarda kullanılarak atık haline dönüşen maddelerin doğaya kontrolsüz olarak verilmesi de doğal çevreye zarar vermektedir. Bu durum doğal dengenin bozulmasına sebep olduğu gibi canlı yaşamını da olumsuz etkilemektedir. Hatta artık günümüzde birçok canlının yaşamı tehdit halindedir. Maya Proje, bu kirliliğin oluşmaması ve temiz su kullanımı için geliştirilen su ve pissu arıtma tesisleri kurmaktadır. Firmamız; inşaat, müşavirlik, mekanik ve elektrik taahhüt işleri yanında elektro-mekanik işler, doğalgaz ve petrol boru hatları, enerji santralleri, çelik konstrüksiyon, su boru hatları, petrokimya tesisleri gibi alanlarda hizmet veren önemli projelerde yer almış bir firmadır.

Pissu Arıtma

Pissu arıtıma, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan pissuların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirmek için uygulanan fiziksel kimyasal ve biyolojik proseslerin birini ya da birkaçını kapsamaktadır. Pissu içindeki kirleticilerin uzaklaştırılması amacı ile pissu karakterine göre birincil, ikincil ve ileri arıtma yöntemleri kullanılır. Birincil arıtma, pissudaki yüzen ve çökebilen katı maddelerin uzaklaştırılması işlemlerini kapsayan fiziksel arıtma ünitelerini içerir. İkincil arıtma organik, maddelerin gideriminde kullanılan biyolojik ve veya kimyasal arıtma ünitelerini içerir. İleri arıtma bu işlemlere ilaveten ikincil arıtmada giderilmeyen kirleticilerin uzaklaştırılmasında kullanılan prosesleri kapsar.

Pissu arıtma tesisi, pissu içerisinde kirliliğe neden olan yabancı maddelerin değişik metotlarla (fiziksel, biyolojik, gelişmiş) pissudan uzaklaştırıldığı birimlere denir.

Arıtma Tipleri

Fiziksel Arıtma; pissu içerisinde çözünmemiş halde bulunan kirleticilerin çöktürülerek ya da yüzdürülerek pissudan ayrıldığı arıtma sistemidir. Izgaralar, elekler, kum tutucular, dengeleme, çökeltim ve flotasyon havuzları en yaygın fiziksel arıtma üniteleridir.

Kimyasal Arıtma; pissuda çözünmüş halde bulunan ya da askıda bulunup kendiliğinden çökemeyen maddelerin çökelmesini sağlamak amacıyla koagülant ve polielektrolit vb. kimyasal maddeler kullanılarak pissudan ayrılmasıdır.

Biyolojik Arıtma; pissuda çözünmüş halde bulunan ve fiziksel veya kimyasal yöntemlerle istenilen düzeyde giderilemeyen organik esaslı katı maddelerin mikroorganizmalar yardımıyla pissudan uzaklaştırılması işlemidir. Damlatmalı filtre, aktif çamur, stabilizasyon havuzu (oksidasyon havuzu), başlıca biyolojik arıtım üniteleridir.

 İleri Arıtma; fiziksel veya biyolojik arıtma yöntemleriyle yeterli düzeyde arıtılamayan ya da arıtımı mümkün olmayan kirletici maddelerin (azot, fosfor, ağır metaller, toksik organik maddeler vb.) giderilmesinde kullanılan arıtma işlemidir. Nitrifikasyon, denitrifikasyon, adsorpsiyon, iyon değiştirme v.b. başlıca gelişmiş arıtma yöntemleridir.

Doğal Arıtma Sistemi; yapay sulak alanlarda kirleticilerin çökeltilmesi ve bu ortamda yaşayabilen bitkilerle pis suların arıtılması işlemidir.